หนังสือทั่วไป
60 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
82 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
415 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
326 หน้า : ภาพประกอบ

ภาคใต้ / 2543

หนังสือทั่วไป
151 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
315 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่สี ; 22 ซม.