หนังสืออ้างอิง
199 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
หนังสือทั่วไป
360 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
312 หน้า : ภาพประกอบ
สารนิพนธ์
323 หน้า ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 บทนำ ทำมต้องสนใจสงครามเย็น
  • บทที่ 2 ประเทศไทยกับยุทธศาสตร์สงครามเย็นของสหรัฐอเมริกา
  • บทที่ 3 ประเทศไทยกับสงครามอินโดจีนคร้ังที่ 2
  • บทที่ 4 ประทเศไทยกับปัญหากัมพูชา
  • บทที่ 5 การต่างประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านหลังสงครามเย็น
  • บทที่ 6 บทสรุปและสิ่งท้าทายในยุคหลังสงครามเย็น
หนังสือทั่วไป
480 หน้า
หนังสือทั่วไป
220 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
209 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(ก-ข), 108 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
104 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
80 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
174 หน้า