หนังสือทั่วไป
83 p.
หนังสือทั่วไป
82 p.
หนังสือทั่วไป
100 p.
หนังสือทั่วไป
148 p. : col.illus
หนังสือทั่วไป
xviii, 402 p. ; 23 Cm.
    ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาในอินเดีย: จากศากยมุนีถึงต้นมหายาน
ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาในอินเดีย: จากศากยมุนีถึงต้นมหายาน
หนังสือทั่วไป
533 p.
หนังสือทั่วไป
119 p.
หนังสือทั่วไป
121 p.
หนังสือทั่วไป
492 p. : ill col.
หนังสือทั่วไป
3 Book
หนังสือทั่วไป
359 p.

ABHINNA /

หนังสือทั่วไป
388 p.