Search results

3 results in 0.04s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 วิธีจัดการงานวิจัยให้ถึงมือผู้ใช้ประโยชน์
 • ตอนที่ 2 การจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างคนวิจัยคุณภาพ
 • ตอนที่ 3 ตัวอย่างการจัดการใช้ประโยชน์งานวิจัยด้านนโยบาย
 • ตอนที่ 4 ตัวอย่างการจัดการใช้ประโยชน์งานวิจัยด้านพาณิชย์
 • ตอนที่ 5 ตัวอย่างการจัดการใช้ประโยชน์งานวิจัยด้านชุมชน/พื้นที่
 • ตอนที่ 6 ตัวอย่างการจัดการใช้ประโยชน์งานวิจัยด้านสาธารณะ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • เปิดตำนานการบริหารจัดการงานวิจัย สกว. ของอดีตผู้นำองค์กร
 • กลุ่มงานพัฒนาจากฐานงานเดิม เพิ่มบูรณาการ
 • กลุ่มงานใหม่/ปรับรูปแบบ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 กรณีศึกษา การสร้างผลลัพธ์และผลกระทบเชิงนโยบาย
 • การสร้างผลลัพธ์และผลกระทบเชิงสาธารณะ
 • สร้างเศรษฐกิจ เศรษฐกิจฐานราก
 • การเปลี่ยน Mindset สร้างผู้ประกอบการ
 • ตอนที่ 2 ทฤษฎีและการสังเคราะห์