Search results

2 results in 0.05s

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
 • ประวัติการสังคมสงเคราะห์
 • หลักการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
 • การสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย
 • การสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน
 • การจัดระเบียบชุมชน
 • การพัฒนาชุมชน
 • การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์
 • การบริหารงานสังคมสงเคราะห์
 • งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
 • งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิต
 • งานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม
 • งานสังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา