Search results

3 results in 0.04s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครองคณสงฆ์
  • บทที่ 2 การปกครองคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล
  • บทที่ 3 การปกครองคณะสงฆ์สมัยหลังพุทธกาล
  • บทที่ 4 การปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยสุโขวัยและสมัยอยุธยา
  • บทที่ 5 การปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2504)
  • บทที่ 6 การปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยปัจจุบัน
  • บทที่ 7 ทิศทางการปกครองคณะสงฆ์ไทยในอนาคต