หนังสือทั่วไป
173 หน้า : ภาพประกอบ
วิทยานิพนธ์
(ฎ), 124 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.