หนังสือทั่วไป
173 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
215 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
93 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
411 หน้า : ภาพประกอบ
    เพื่อถวารเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสรางครองสิริราชสมบัติครบ 61 ปี และในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา
เพื่อถวารเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสรางครองสิริราชสมบัติครบ 61 ปี และในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา