Search results

37 results in 0.06s

หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัตสำเนา, สารนิพนธ์ (ศศ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ฉบับอัตสำเนา, สารนิพนธ์ (ศศ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความรู้พื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอน
 • ทฤษฎีการเรียนรู้
 • ทฤษฎีการสอน
 • ระบบการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานในการออกแบบการเรียนการสอน
 • การวิเคราะห์การเรียนการสอน
 • การออกแบบการเรียนการสอน
 • การประเมินการเรียนการสอน
 • นวัตกรรมการออกแบบการเรียนการสอน
 • รูปแบบการเรียนการสอน
 • บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้
 • การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน
หนังสือ