Search results

2 results in 0.02s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทสรุปผู้บริหาร
 • อำนาจและหน้าที่
 • เป้าประสงค์
 • โครงสร้่างและการบริหารสำนักงาน
 • โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
 • คณะกรรมการ สกสค. และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ยุทธศาสตร์
 • ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บทสัมภาษณ์ ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร
 • บทสัมภาษณ์ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ
 • บทบาทของการเป็นผู้นำทางการศึกษา และการเรียนการสอนรูปแบบใหม่
 • บทบาทของการเป็นผู้นำและการขับเคลื่อนสังคมให้ไปในทิศทางที่ดี
 • กีรตยาจารย์แห่งมาหวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาสังคมศาสตร์
 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
 • โล่เกียรติยศ
 • ครูดีเด่น
 • บุคลากรดีเด่น
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • โครงสร้างมหาวิทยาลัยและข้อมูลสถิติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2020