หนังสือทั่วไป
252 หน้า ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
 • บทที่ 2 อินเทอร์เน็ต
 • บทที่ 3 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
 • บทที่ 4 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
 • บทที่ 5 การจัดการข้อมูล
 • บทที่ 6 ระบบสารสนเทศ
 • บทที่ 7 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • บทที่ 8 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • บทที่ 9 จริยธรรมและความปลอดภัย
หนังสือทั่วไป
252หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
196 หน้า : ภาพประกอบ