หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
163 หน้า
หนังสือทั่วไป
xiii,623 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
61 หน้า : ภาพประกอบ
    งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2541
Note: งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2541
หนังสือทั่วไป
หน้า
หนังสือทั่วไป
250 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. + 1 CD-Rom
หนังสือทั่วไป
157 หน้า
หนังสือทั่วไป