หนังสือทั่วไป
228 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
404 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
249หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
67 หน้า
    งานวิจัยนี้ได้รับทุนจากคณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ปี2542
Note: งานวิจัยนี้ได้รับทุนจากคณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ปี2542
หนังสือทั่วไป
187 หน้า
หนังสือทั่วไป
187 หน้า
หนังสือทั่วไป
470 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
368 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
864 หน้า : ภาพประกอบ