Search results

14 results in 0.1s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 อะไรคือโครงสร้างข้อมูล
 • บทที่ 3 Linked List
 • บทที่ 4 Curcular Linked List และ Doubly Linked List
 • บทที่ 5 ต้นไม้
 • บทที่ 6 Complete Tree and Nearly Complete Tree ต้นไม้สมบูรณ์และต้นไม้เกือบสมบูรณ์
 • บทที่ 7 Stack และ Queue
 • บทที่ 8 Hashing
 • บทที่ 9 Sorting and Srarching การเรียงลำดับและค้นหาข้อมูล
 • บทที่ 10 ต้นไม้สมดุล
 • บทที่ 11 Graph
 • บทที่ 12 การประยุกต์ใช้งานโครงสร้างข้อมูล
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 สถิติเบื้องต้น
 • บทที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
 • บทที่ 4 การทดสอบสมมติฐานแบบนอนพาราเมตริก
 • บทที่ 5 การวิเคราะห์ระบบการวัด
 • บทที่ 6 การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ
 • บทที่ 7 แผนภูมิควบคุม
 • บทที่ 8 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย
 • บทที่ 9 การออกแบบการทดลอง
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560
TOC:
 • ผลงานการอำนวยความยุติธรรมเชิงรุกแก่ชาวเลราไวย์ ดีเอสไอได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
 • DSI ผุดเครื่องฝึกยิงปืนจำลองสถานการณ์ SIMULATOR พัฒนาความชำนาญ การใช้อาวุธแม่นยำ - ปลอดภัย
 • การวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุน การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • เครื่องข่ายต้นแบบดีเอสไอ : เบื้องหลังความสำเร็จในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ
 • สรุปข้อเปรียบเทียบ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
 • การคุ้มครองพยานคดีค้ามนุษย์ในประเทศไทย
 • ภารกิจเดินสายจัดโครงการ "DSI Campus Tour" # Season 1 เพื่อเผยแพร่บทบาท ภารกิจ หน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กับเสียงตอบรับที่ดีเกินคาด
 • ระวังรังนกเก๊ ทำมาจากยางไม้
 • กินกิบตัวนั้นซะ
 • โลกสีเขียว ตอน สอนลูกเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ขอพูดด้วยคน คอน 8 ข้อคิดในการเป็นหัวหน้างาน - ผู้นำที่ดี
 • Top โรคร้ายเสี่ยงตายสูงสุดของคนไทย เพราะชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไป
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 1. บทนำสู่สถิติ
 • 2. การแจกแจงความถี่
 • 3. การวัดตำแหน่งเปรียบเทียบ
 • 4. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
 • 5. การวัดการกระจาย
 • 6. โค้งปกติ
 • 7. สถิติเชิงอ้างอิง : บทนำ
 • 8. การทดสอบสมมติฐาน
 • 9. สถิติทดสอบสมมติฐาน
 • 10. การวิเคราะห์ความแปรปรวน
 • 11. การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายทาง
 • 12. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ
 • 13. สหสัมพันธ์
 • 14. การวิเคราะห์การถอถอย
 • 15. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
 • 16. บทสรุป : การประยุกต์ใช้สถิติสำหรับการวิจัย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560
TOC:
 • ความเครียดและพฤติกรรมการปรับตัวของประชากรวัยทองตำลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 • ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 กับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2
 • รูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของครุในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7
 • ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและบุคลิกภาพกับแบบการเรียนของนักศึกษาครู
 • การพัฒนาบทเรยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ และความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
 • การเสริมสร้างทักษะเมตาคอกนิชันด้วยคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันที่ใช้เทคนิคการระดมสมองและเทคนิคการโต้แย้งในการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานที่ใช้คำถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • พฤติกรรมและความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
 • กระบวนการตัดสินใจเลือกพี่พักแรมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของนักศึกษากลุ่มชายรักชาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา
 • เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตาามแนวพระพุทธศาสนา
 • ปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในด้านการบริหารจัดการแรงงานวิชาชีพ 8 สาขาอาชีพของบริษัทผู้ประกอบการด้าน RPO ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่ดการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2
 • ปัจจัยเชิงเหตุและผลของความผูกพันกับองค์กรที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • บทบาทของรางวัลในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ภาวะผู้นำ รูปแบบการทำงานของพนักงาน กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
 • การบริหารความหลากหลายกับประสิทธิผลของทีมงาน
 • "CONTENT IS KING" กับการเพิ่มคุณค่าให้กับเนื้อหารายการในโทรทัศน์ดิจิทัล
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 กฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
 • บทที่ 2 กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์
 • บทที่ 3 กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมกองทุนเงินทดแทน
 • บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บทที่ 5 กฎหมายเกี่ยวกับแพ่งและพาณิชย์
 • บทที่ 6 กฎหมายเกี่ยวกับจราจรทางบก
 • บทที่ 7 กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวและกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
 • บทที่ 8 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
 • บทที่ 9 กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • บทที่ 10 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 • บทที่ 11 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีต่าง ๆ
 • บทที่ 12 ปกิณกะ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2560
Note: ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2560
TOC:
 • บทความปริทัศน์ มันแกว : คุณสมบัติเพื่อการผลิตเครื่องดื่มฟังก์ชัน
 • บทวิจารณ์หนังสือ การออกแบบการสอนวิชาเกษตร "INSTRUCTIONAL DESIGNS IN AGRICULTURAL SUBJECT"
 • บทความวิจัย การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแข็งจากร้านจำหน่ายเครื่องดื่มภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพและกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการขนส่งชิ้นส่วนเครื่องจักรการเกษตร
 • การเปรียบเทียบผลคะแนนด้านการทำงานประสานกันระหว่างมือ - ตาระหว่างเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติ
 • การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่องแหล่งกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการประยุกต์ใช้งาน สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร รายวิชาพฤกษศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้สวนมะม่วงบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • การพัฒนาชุดทดลองเรื่องอุปกรณ์ไทริสเตอร์ วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
 • การพัฒนาชุดทดลองโทรทัศน์วงจรปิด
 • การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบผสมผสาน ร่วมกับการจัดการแผนการสอนแบบฐานสมรรถนะในรายวิชา การบริหารและากรบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • การพัฒนรูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยเสือ อำเภอทองผาภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
 • พัฒนาเว็บช่วยสอนระบบการจัดการเรียนรู้โลกออนไลน์ตามแผนการสอนแบบฐานสมรรถนะร่วมกับการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการ MIAP วิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและแอนิเมชั่น
 • การพัฒนาสื่อประสมการเรียนการสอน วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 • การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • การศึกษางานจักสานลาวโซ่งเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน
 • การศึกษาลักษณะมุ่งอนาคตด้วยทักษะชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • การสร้างแบบจำลองเชิงสาเหตุของการพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพของนักจิตวิทยา
 • การสร้างแบบประเมินความสามารถทางคอมพิวเตอร์ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • การออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์จากการผสมผสานลวดลายงานศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนาไทยกับทิเบต
 • ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบ้ายถิ่นฐานข้ามชาติของแรงงานต่างด้าวกับการบริหารแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรปราการ
 • ทัศนคติต่อการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 • แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตครูระดับชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประเมินความต้องการจำเป็นสมรรถนะของนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • ประสิทธิภาพของการร่วมแรงร่วมใจในโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มจังหวัดสระแก้ว ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อรองรับการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
 • ผลของโปรแกรมการศึกษานอกระบบด้วยกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อการเผชิญความเครียดของวัยรุ่นตอนต้นในชนบท
 • บทความวิชาการ การเปรียบเทียบการย้อมและการทอผ้าของอีสานและโอกินาว่า
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 7 ฉบับที 1 มาราคม-เมษายน 2560
Note: ปีที่ 7 ฉบับที 1 มาราคม-เมษายน 2560
TOC:
 • การมีส่วนร่วมของชาวไทยภูเขาเผ่าลัวะที่มีต่อการอนุรกษ์ทรัพยากระรรมชาติในเขตพื้นที่ป่าธรรมชาติ : กรณีศึกษาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ จังหวัดน่าน
 • การพัฒนาตัวบ่งชี้จิตวิญญาณความเป็นครูของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ผลของการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวต่อสุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเรียนเสมือนจริงสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อคุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจ และความภักดัของลูกค้า บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของค่านิยมหลักด้านการผลิต การมุ่งด้านการตลาด และการจัดการนวัตกรรมของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน ในเขตอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • แรงผลักดันในการดำเนินการเทคโนโลยีสะอาด กิจกรรมห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมสีเขียวในประเทศไทย
 • สื่อใหม่กับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อข่าว
 • ประเพณีเช็งเม้ง : คุณค่าที่มีต่อสังคมในเมืองหาดใหญ่
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชาบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
 • การประยุกต์และออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงของนาฏศิลป์ไทยและกัมพูชา
 • การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
 • การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักและพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1
 • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทน และความพึงพอใจในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้อต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนแบบบทเรียนเว็บเควสท์กับการจัดการเรียนรู้แบบดั้งเดิม
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่ชายแดน
 • การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสังคมหลังชาวนาอีสารกรณ๊ศึกษานัยสำคัญต่อสังคมการเมืองไทยในปัจจุบัน งตาม
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2560
TOC:
 • ประสิทธิผลการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรม
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed Reading - Thinking Activity)
 • รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์
 • การใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 • การวิเคราะห์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
 • การบูรณาการพุทธธรรมเพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานภาครัฐอย่างลุ่มลึกในการศึกษาระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 • ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น
 • การดำเนินงานธรรมาภิบาลสีเชียวของสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
 • ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยเครือข่ายชุมชน ภาคอีสาน
 • วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่เรียนสาขาวิชาภาษาไทยในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน
 • สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการเขต ในกรุงเทพมหานคร
 • พฤติกรรมกล้าแสดงออกตามคุณลักษณะวิชาชีพยาบาลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
 • การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรด้านการบินด้วยหลักพุทธธรรมของสถาบ้นการบินพลเรือน
 • การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยบทละครเรื่องเงาะป่า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • รูปแบบการตลาดสถานีบริการปิโตรเลียมเหลา (LPG) ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาทางเลือกในเขตพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
 • ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 • การบริหารจัดการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน : กรณีศึกษาหมู่บ้านต้นแบบ ในจังหวัดสมุทรสาคร
 • รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางพุทธจริยะรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์
 • การนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม 2559 - สิงหาคม 2560
Note: ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม 2559 - สิงหาคม 2560
TOC:
 • ข่าวสารทั่วไป ไหว้พระ ๙ วัด ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน
 • บทความมหายาน คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย จากอดีตสู่ปัจจุบัน
 • พระธรรมวินัยพระพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย ฝ่ายอนัมนิกายในปัจจุบัน
 • บทความวิชาการ การศึกษาสงเคราะห์ : บทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมของคณะสงฆ์
 • การพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในศตวรรษที่ ๒๑
 • นวัตกรรมการบริหารกับศาสตร์สมัยใหม่
 • นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • พุทธิวธีการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
 • การพัฒนาองค์กรคณะสงฆ์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 • หลักธรรมาภิบาลในพระไตรปิฎก
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับหลักสัปปุริสัทธรรม ๗
 • การสร้างบรรยากาศในการเรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
 • แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสู่ความเป็นเลิศ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์กับการศึกษาไทย
 • กลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันธ์ต่อองค์กรของบุคลากร ตามหลักสังคหธรรม
 • องค์ความรู้ในการนำสู่วิจัยขั้นสูง
 • กาลามาสูตร : ทางรอดในสังคมยุคดิจิทัล
 • วิปัสสนาภาวนา : เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
 • ไตรสิกขา : รูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามหลักพุทธบริหารการศึกษา
 • สังคหวัตถุ ๔ : ภาวะผู้นำทางการศึกษากับทีมงานทางการศึกษาไทย
 • การบริหารการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีพุทธ
 • ตัวชี้วัดความสุขของพุทธศาสนิกชนผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในสังคมไทย
 • พุทธวิธีครองงานกับการจัดการความรู้ของ ซี.พี.
 • รูปแบบการบริหารศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
 • พุทธวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยในสมัยปัจจุบัน
 • แหล่งเรียนรู้เชิงพุทธ : กระบวนการพัฒนาวัดในประเทศไทย ฯ
 • ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพุทธบูรณาการ
 • การพัฒนาองค์กรสงฆ์ด้วยสหวิทยาการสมัยใหม่
 • การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ฯ
 • การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมแนวพุทธ
 • การบูรณาการการศึกษากับศาสตร์ในพระไตรปิฎก
 • รูปแบบการจัดการศึกษาที่พึงประสงค์ในประเทศไทย
 • บทบาทคณะสงค์กับการศึกษาของอาเซียนและนานาชาติ
 • การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
 • พุทธบุรณาการเพื่อเสริมสร้างการบริหารการศึกษา
 • พุทธวิธีครองงานกับการบริหารงานวิชาการ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2560
TOC:
 • บรรณาธิการปริทัศน์ เราพร้อมหรือไม่ในการเข้าสู่ระบบการผลิตกายภาพไซเบอร์ของอุตสาหกรรมประเทศไทย
 • บทความวิจัย การจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงในประเทศไทย
 • การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์สำหรับปั๊มประเภทหอยโข่งในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
 • การประเมินความต้องการใช้น้ำบาดาลของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กรณีศึกษาอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 • การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมกับการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว สำหรับวิเคราะห์และแยกแยะสัญญาณรูปคลื่นไฟฟ้า
 • การปรับปรุงกระบวนการแช่ด้วยการพ่นไอน้ำเพื่อลดระยะเวลาการผลิตขเวนึ่ง
 • การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันมะเย่หินและผลของเชื้อเพลิงไบโอดีเซลต่อสมรรถนะและก๊าซไอเสียของเครื่องยนต์
 • การแยกซิลเวอร์จากแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ด้วยการแทนที่ด้วยโลหะ
 • การสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอนโดยใช้สแตนเลสเกรด 304 เป็นตัวรองรับและตัวเร่งปฏิกิริยาโดยอาศัยวิธีตกสะสมไอเคมี
 • การศึกษาความเหมาะสมสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ลดอุณหภูมิอากาศด้านขาเข้าเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซเพื่อเพิ่มสมรรถนะการผลิตพลังงานไฟฟ้า
 • การศึกษาประสิทธิภาพการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี ด้วยโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง
 • คอนกรีตบล๊อกจากแอสฟัลต์คอนกรีตเก่า
 • ผลของความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่ออัตรากำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่่านหิน
 • ผลของปริมาณโลหะโครเมียมบนตัวรองรับไดอะตอมไมต์ต่อการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอล
 • วงจรจำลองค่าความต้านทานแบบลบที่ผันแปรตามความถี่โดยใช้ CDTRA และการประยุกต์ใช้งานในวงจรกำเนิดสัญญาณ
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การคัดเลือกและจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรียที่สามารถผลิตโพลีไฮดดรอกซีอัลคาโนเอต จากน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคนิคการย้อมด้วยสารเรืองแสง
 • การทำแท้งข้าวเปลือกในเครื่งทำแห้งด้วยเมมเบรนไคโตซาน
 • การประมาณค่าข้อมูลสูญหายในการทดลองแฟกทอเรียล 2k กรณีไม่มีซ้ำ
 • การพยากรณ์ราคาแป้งมันสำปะหลังของประเทศไทยด้วยรีจีมสวิตซิง
 • การสร้างตัวแบบนักท่องเที่ยวภายในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มและกฎความสะมพันธ์ กรณีศึกษา : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเลขชี้กำลัง-ทูกีสำหรับพิสัยเคลื่อนที่และพิสัย
 • การพัฒนาอุตสาหกรรม การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้รถประจำทางไฟฟ้าสำหรับการขนส่งมวลชนระยะไกล
 • ความรู้ความเข้าใจนโยบาย Thailand 4.0 ในจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง
 • บทความวิชาการ การแต่งแร่ด้วยจุลชีวัน
หนังสือ

  วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล ในเขตอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล ในเขตอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดของประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน และ 3) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการบริการของเทศบาลในเขตอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ได้แก่ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือตัวแทนผู้ครัวเรือนในเขตเทศบาล จำนวนสามแห่ง ในอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 382 คน จาก 382 ครัวเรือน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จำนวน 32ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .93 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการวิเคราะห์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) สัมภาษณ์ผู้รู้หรือผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant Interview) โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Selection) และแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling)ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาเทศบาล และประธานกลุ่มแม่บ้าน จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or guided interviews) กล้องถ่ายรูป และเทปบันทึกเสียง ผลการวิจัยพบว่า : 1) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล ในเขตอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน เรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลในเขตอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน และ3) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของเทศบาล ในเขตอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงลำดับตามความถี่สูงไปหาต่ำสามอันดับแรก คือ เทศบาลควรจัดเจ้าหน้าทีที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำเมื่อประชาชนมาขอรับ บริการ เทศบาลควรจัดสถานที่ในการให้บริการไว้บริเวณเดียวกัน และข้อมูลของเทศบาลที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตควรเป็นปัจจุบันให้มากที่สุด
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล ในเขตอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล ในเขตอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดของประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน และ 3) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการบริการของเทศบาลในเขตอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ได้แก่ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือตัวแทนผู้ครัวเรือนในเขตเทศบาล จำนวนสามแห่ง ในอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 382 คน จาก 382 ครัวเรือน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จำนวน 32ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .93 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการวิเคราะห์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) สัมภาษณ์ผู้รู้หรือผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant Interview) โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Selection) และแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling)ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาเทศบาล และประธานกลุ่มแม่บ้าน จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or guided interviews) กล้องถ่ายรูป และเทปบันทึกเสียง ผลการวิจัยพบว่า : 1) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล ในเขตอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน เรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลในเขตอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน และ3) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของเทศบาล ในเขตอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงลำดับตามความถี่สูงไปหาต่ำสามอันดับแรก คือ เทศบาลควรจัดเจ้าหน้าทีที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำเมื่อประชาชนมาขอรับ บริการ เทศบาลควรจัดสถานที่ในการให้บริการไว้บริเวณเดียวกัน และข้อมูลของเทศบาลที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตควรเป็นปัจจุบันให้มากที่สุด
The objectives of this present paper were to: 1) study residents’ opinions on qualities of public services provided by municipal administrations in Kaset Wisai district, Roi Et province 2) compare the opinions on qualities of public services provided by municipalities of residents whose gender, level of education, and occupation are different 3) accumulate counsel of improvement on qualities of public services at municipal administrations in Kaset Wisai district, Roi Et province. 382 samples from 382 families were selected from family’s leaders or family’s representatives living in three different areas in Kaset Wisai district, Roi Et province. They were administered with five point Likert scale questionnaires comprised of 32 items. The entire reliability was at .93. The instruments of statistics were percentage, mean, t-test and F-test. All data were analyzed by computer program. On the other hand, in-depth interview and key informant interview were used as data collections to ensure reliable qualitative research. The 9 participants; village’s leaders, president of municipalities council, and president of housewife group, were defined using purposive selection together with simple random sampling. The type of interview was semi-structured or guided interview. Camera and voice recorder were included. The findings indicated that 1) the overall residents’ opinions on qualities of public services provided by municipalities in Kaset Wisai district, Roi Et province were at high level. Considering by single aspect, all three aspects were at high level. They were ranked from the most to the least as follows; location, officer, and advanced services. 2) The result of hypothesis found that there were no differences of opinions among residents whose gender, level of education, and occupations are different and 3) the top-three counsel of improvement in qualities of public services ranked from the most frequent to the least frequent were the public relation officers should be in charged for providing suggestions, the service points should be located in the same area, and the information on website should be updated.