หนังสือทั่วไป
338 หน้า : ภาพประกอบ + 1 ซีดีรอม.
หนังสือทั่วไป
512 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
402 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
184 หน้า ; ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
242 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
306 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
416 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
407 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
434 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
275 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
230 หน้า : ภาพประกอบสี ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
201 หน้า ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
290 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
95, ก-ง หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
313 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
252 หน้า ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
 • บทที่ 2 อินเทอร์เน็ต
 • บทที่ 3 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
 • บทที่ 4 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
 • บทที่ 5 การจัดการข้อมูล
 • บทที่ 6 ระบบสารสนเทศ
 • บทที่ 7 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • บทที่ 8 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • บทที่ 9 จริยธรรมและความปลอดภัย
หนังสือทั่วไป
376 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Hack Step by Step / 2546

หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
338 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป

หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
413 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
404 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
404 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
189 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
420 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
150 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
229 หน้า
หนังสือทั่วไป
340 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
524 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
600 หน้า : ภาพประกอบสี ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
(13), 236 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
  จัดพิมพ์ตามโครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
จัดพิมพ์ตามโครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
หนังสือทั่วไป
374 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
314 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
281 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
166 หน้า : ภาพประกอบ