หนังสืออ้างอิง
252 หน้า : ภาพประกอบสี
  จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
หนังสือทั่วไป
252 หน้า ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
 • บทที่ 2 อินเทอร์เน็ต
 • บทที่ 3 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
 • บทที่ 4 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
 • บทที่ 5 การจัดการข้อมูล
 • บทที่ 6 ระบบสารสนเทศ
 • บทที่ 7 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • บทที่ 8 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • บทที่ 9 จริยธรรมและความปลอดภัย
หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
413 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
420 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
150 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
524 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
600 หน้า : ภาพประกอบสี ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
374 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
229 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
182 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(22), 222 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.