Search results

1 results in 0.03s

หนังสือ

    View TOC
TOC:
  • ฐานหนึ่ง การเตรียมตัวเบื้องต้นซึ่งเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรม
  • ฐานสอง การปฏิบัติหลัก ซึ่งก็คือการฝึกฝนโพธิจิต
  • ฐานสาม แปรเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นหนทางแห่งการตรัสรู้
  • ฐานสี่ น้อมนำการปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  • ฐานห้า ประเมินการฝึกจิต
  • ฐานหก วินัยแห่งการฝึกจิต
  • ฐานเจ็ด แนวทางการฝึกจิต