Search results

27 results in 0.08s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ ๘๐ พรรษา วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ ๘๐ พรรษา วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ฐานหนึ่ง การเตรียมตัวเบื้องต้นซึ่งเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรม
 • ฐานสอง การปฏิบัติหลัก ซึ่งก็คือการฝึกฝนโพธิจิต
 • ฐานสาม แปรเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นหนทางแห่งการตรัสรู้
 • ฐานสี่ น้อมนำการปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ฐานห้า ประเมินการฝึกจิต
 • ฐานหก วินัยแห่งการฝึกจิต
 • ฐานเจ็ด แนวทางการฝึกจิต
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือ

  สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557