Search results

47 results in 0.05s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้เรื่องสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
 • บทที่ 2 การป้องกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพจิต
 • บทที่ 3 แนวคิดจิตเวชศาสตร์ชุมชน
 • บทที่ 4 การบำบัดตามแนวการบำบัดแนวหลังสมัยใหม่ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์สุขภาพจิต
 • บทที่ 5 การจัดการรายกรณีในงานสังคมสงเคราะห์สุขภาพจิต
 • บทที่ 6 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคม
 • บทที่ 7 สุขภาพจิตกับผู้ป่วยยาเสพติด
 • บทที่ 8 การสังคมสงเคราะห์สุขภาพจิต
 • บที่ 9 กรณีศึกษา : การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับผู้ป่วยสุขภาพจิตและผู้ป่วยสูงอายุ
 • บทที่ 10 บทส่งท้าย
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  รายงานการสังเคราะห์ผลการวิจัยโครงการวัดบันดาลใจ ระยะที่ 1 (กันยายน 2557 - กันยายน 2560)
Note: รายงานการสังเคราะห์ผลการวิจัยโครงการวัดบันดาลใจ ระยะที่ 1 (กันยายน 2557 - กันยายน 2560)
TOC:
 • บทที่ 1 วัดในวิกฤตการณ์ของความเป็นเมือง
 • บทที่ 2 การปรับตัวของสถาบันศาสนาในโลกสมัยใหม่
 • บทที่ 3 กรณีศึกษากระบวนการฟื้นวัดคืนเมือง
 • บทที่ 4 บทสังเคราะห์ปัจจัยร่วมที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูบทบาทวัดในเมืองเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณ
 • บทที่ 5 กรอบหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรพุทธศาสนา
 • บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
 • บรรณานุกรม
 • ภาคผนวก ระเบียบวิธีการวิจัย
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภาคโลกียวิสัย
 • ข้อควรปฏิบัติก่อนปฏิบัติฝึกสมาธิ
 • คำเตือนขณะปฏิบัติสมาธิ
 • อาการของคนป่วยเพราะกายทิพย์ถูกสะเทือน
 • เวลาที่เหมาะสมกับการฝึกสมาธิ
 • ฝึกสมาธิด้วยอิริยาบถที่เหมาะสมกับท่าน
 • รักษาอารมณ์ให้ดีก่อนปฏิบัติฝึกสมาธิจิต
 • ฝึกสมาธิควรสนใจฝึกลมปราณ
 • วิธีแก้อาการที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างฝึกลมปราณและฝึกสมาธิ
 • บทที่ 1 ฝึกกำหนดจิตกักบริเวณตัวเอง
 • บทที่ 2 หาจุดยึดให้จิตสงบในขั้นต้น
 • บทที่ 3 ฝึกจิตให้สงบมากขึ้นในขั้นกลาง
 • บทที่ 4 ฝึกจิตสงบในขั้นสูงให้ได้ฌาน
 • บทที่ 5 ภาคโลกุตรวิสัย
 • ภาคอิทธิฤทธิ์-บุญฤทธิ์
 • อุปกิเลสเครื่องทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัว
 • รากฐานแห่งความสำเร็จบรรลุฤทธิ์
 • ประโยชน์ของพลังจิต
 • สังวรณ์ก่อนฝึกอิทธิฤกธิ์-บุญฤทธิ์
 • ข้อห้ามและข้อควรระวังในการฝึกอิทธิฤทธิ์ บุญฤทธิ์
 • ภาวะความจริงของกายทิพย์
 • วิธีห้ามในระหว่างการนั่งฝึกถอดจิต
 • วิธีถอดจิต
 • การเคลื่อนย้ายกายทิพย์
 • ตาทิพย์
 • ฝึกรักษาโรค
 • ญาณหยั่งรู้วาระจิตคนอื่น
 • ระลึกชาติ
 • ปากทิพย์
 • หูทิพย์
 • ฝึกอำนาจพลังจิตรักษาตนเองแบบง่ายๆ
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 1. แกร่งพอที่จะเผชิญ
 • 2. อย่าไปเกรงกลัว ไม่ว่าใครหรืออะไร
 • 3. รับมือกับสถานการณ์
 • ชอบตัวเอง
 • มีความรุ่งโรจน์ และสนุกกับชีวิต
 • รักษาพลังวิเศษแห่งความกระตือรือร้นไว้ในตัวคุณ
 • สุขภาพดีโดยไม่ต้องเป็นทาสยา
 • 8. จัดการกับปัญหาด้วยความหวัง
 • 9. จงสวดภาวนาให้พ้นผ่านจากความยากลำบาก
 • 10 จะประสบความสำเร็จและมีความสุขได้อย่างไร
 • 11. ผู้มองบวกด้วยใจที่แข็งแกร่ง
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.บ) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.บ) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ประวัติศาสตร์เมืองนครราชสีมา
 • บทที่ 2 วัดพระนารายณ์มหาราช วรหิราช
 • บทที่ 3 วัดบึง (พระอารามหลวง)
 • บทที่ 4 วัดอิสาน
 • บทที่ 5 วัดสระแก้ว
 • บทที่ 6 วัดพายัน (พระอารามหลวง)
 • บทที่ 7 วัดบูรพ์