หนังสือทั่วไป
215 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ฎ), 124 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.