Search results

14 results in 0.06s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภาคโลกียวิสัย
 • ข้อควรปฏิบัติก่อนปฏิบัติฝึกสมาธิ
 • คำเตือนขณะปฏิบัติสมาธิ
 • อาการของคนป่วยเพราะกายทิพย์ถูกสะเทือน
 • เวลาที่เหมาะสมกับการฝึกสมาธิ
 • ฝึกสมาธิด้วยอิริยาบถที่เหมาะสมกับท่าน
 • รักษาอารมณ์ให้ดีก่อนปฏิบัติฝึกสมาธิจิต
 • ฝึกสมาธิควรสนใจฝึกลมปราณ
 • วิธีแก้อาการที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างฝึกลมปราณและฝึกสมาธิ
 • บทที่ 1 ฝึกกำหนดจิตกักบริเวณตัวเอง
 • บทที่ 2 หาจุดยึดให้จิตสงบในขั้นต้น
 • บทที่ 3 ฝึกจิตให้สงบมากขึ้นในขั้นกลาง
 • บทที่ 4 ฝึกจิตสงบในขั้นสูงให้ได้ฌาน
 • บทที่ 5 ภาคโลกุตรวิสัย
 • ภาคอิทธิฤทธิ์-บุญฤทธิ์
 • อุปกิเลสเครื่องทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัว
 • รากฐานแห่งความสำเร็จบรรลุฤทธิ์
 • ประโยชน์ของพลังจิต
 • สังวรณ์ก่อนฝึกอิทธิฤกธิ์-บุญฤทธิ์
 • ข้อห้ามและข้อควรระวังในการฝึกอิทธิฤทธิ์ บุญฤทธิ์
 • ภาวะความจริงของกายทิพย์
 • วิธีห้ามในระหว่างการนั่งฝึกถอดจิต
 • วิธีถอดจิต
 • การเคลื่อนย้ายกายทิพย์
 • ตาทิพย์
 • ฝึกรักษาโรค
 • ญาณหยั่งรู้วาระจิตคนอื่น
 • ระลึกชาติ
 • ปากทิพย์
 • หูทิพย์
 • ฝึกอำนาจพลังจิตรักษาตนเองแบบง่ายๆ
หนังสือ

หนังสือ

  เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2550
Note: เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2550
หนังสือ

  สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ระดับของสมาธิ
 • สิ่งที่ไม่ใช่สมาธิ หรือศัตรูของสมาธิ
 • ลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิ
 • ความมุ่งหมายและประโยชน์ของสมาธิ
 • การเจริญสมาธิตามวิธีธรรมชาติ
 • การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท
 • การเจริญสมาธิอย่างสามัญหรือฝึกสมาธิโดยใช้สติ
 • การเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผน
 • ตัวอย่างวิธีเจริญสมาธิ
หนังสือ

หนังสือ