หนังสือทั่วไป
170 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
236 หน้า : ภาพประกอบ
    พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
Note: พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
หนังสือทั่วไป
419 หน้า : ภาพประกอบสี
    อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมมุนี (บู่ สุจิณฺโณ ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ธรรมเทศนาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมมุนี (บู่ สุจิณฺโณ ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ธรรมเทศนาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
หนังสือทั่วไป
277 หน้า : ภาพประกอบ
    พิมพ์เผยแพร่เนื่องในงานฉลอง 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม พุทธศักราช 2543
Note: พิมพ์เผยแพร่เนื่องในงานฉลอง 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม พุทธศักราช 2543
งานวิจัย
224 หน้า : ตาราง
    ฉบับอัดสําเนา,รายงานการวิจัย--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2543
Note: ฉบับอัดสําเนา,รายงานการวิจัย--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2543