วิทยานิพนธ์
(ก-ฐ), 180 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม.) พุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม.) พุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544
หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
(18), 222 หน้า
หนังสือทั่วไป
136 หน้า
หนังสือทั่วไป
(15), 82 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
154 หน้า