หนังสือทั่วไป
222 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
73 หน้า ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
2 เล่ม (614 หน้า) : ภาพประกอบสี.
    ล.1: พระราชปุจฉาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ว่าด้วย : การลาสิกขาบท ; ภิกษุนินทาพระเจ้าแผ่นดิน ; ชาวอุดรกุรูมิได้เป็นทุกข์ ; คนเชื่อกรรม ; แขกเมือง ; ความรู้ของพระโพธิสัตว์ในชาติก่อน ; ทศญาณ ; โพธิปักขิยธรรม ; เหตุที่พระพุทธศาสนามาประดิษฐานในปัจจันตประเทศ ; เหตุที่ห้ามมิให้บวชกะเทย
ล.1: พระราชปุจฉาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ว่าด้วย : การลาสิกขาบท ; ภิกษุนินทาพระเจ้าแผ่นดิน ; ชาวอุดรกุรูมิได้เป็นทุกข์ ; คนเชื่อกรรม ; แขกเมือง ; ความรู้ของพระโพธิสัตว์ในชาติก่อน ; ทศญาณ ; โพธิปักขิยธรรม ; เหตุที่พระพุทธศาสนามาประดิษฐานในปัจจันตประเทศ ; เหตุที่ห้ามมิให้บวชกะเทย
หนังสือทั่วไป
(18), 222 หน้า
หนังสือทั่วไป
541 หน้า
    เพือเป็นที่ระลึก ในวโรกาสทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 5 ธันวาคม 2538
เพือเป็นที่ระลึก ในวโรกาสทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 5 ธันวาคม 2538
หนังสือทั่วไป
419 หน้า : ภาพประกอบสี
    อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมมุนี (บู่ สุจิณฺโณ ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ธรรมเทศนาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมมุนี (บู่ สุจิณฺโณ ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ธรรมเทศนาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)