หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
219 หน้า : ภาพประกอบ
    ชุดธรรมะประยุกต์สำหรับคนรุ่นใหม่ ลำดับที่ 3
ชุดธรรมะประยุกต์สำหรับคนรุ่นใหม่ ลำดับที่ 3
หนังสือทั่วไป
391 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
352 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
308 หน้า
    นายกัมปนาท น้อยพานิช และน.ส. ฐานิดา ปลิ้มไพบูลย์วงศ์ จัดพิมพ์ถวายวัดดอยโพธิญาณ อรัญวาสี ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
นายกัมปนาท น้อยพานิช และน.ส. ฐานิดา ปลิ้มไพบูลย์วงศ์ จัดพิมพ์ถวายวัดดอยโพธิญาณ อรัญวาสี ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
หนังสือทั่วไป
228 หน้า ภาพประกอบสี
    จัดพิมพ์เนื่องในพิธีถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แด่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ ณ มณฑลพิธีวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
จัดพิมพ์เนื่องในพิธีถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แด่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ ณ มณฑลพิธีวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
หนังสือทั่วไป
816 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
254 หน้า
หนังสือทั่วไป
122 หน้า
    มรดกธรรมเล่มที่ 24 ที่ระลึกงานพระราชเพลิงศพ ร้อยเอกทันตแพทย์ ประสาท อินทรสืบ จ.ม. ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสราชวรวิหาร วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2544
มรดกธรรมเล่มที่ 24 ที่ระลึกงานพระราชเพลิงศพ ร้อยเอกทันตแพทย์ ประสาท อินทรสืบ จ.ม. ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสราชวรวิหาร วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2544
หนังสือทั่วไป
124 หน้า : ภาพประกอบสี
    ที่ระลึกเนื่องในงานสร้างพระอุโบสถ วัดถ้ำซับมืด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ที่ระลึกเนื่องในงานสร้างพระอุโบสถ วัดถ้ำซับมืด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา