หนังสือทั่วไป
171 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
254 หน้า
หนังสือทั่วไป
135 หน้า
หนังสือทั่วไป
122 หน้า
    มรดกธรรมเล่มที่ 24 ที่ระลึกงานพระราชเพลิงศพ ร้อยเอกทันตแพทย์ ประสาท อินทรสืบ จ.ม. ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสราชวรวิหาร วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2544
มรดกธรรมเล่มที่ 24 ที่ระลึกงานพระราชเพลิงศพ ร้อยเอกทันตแพทย์ ประสาท อินทรสืบ จ.ม. ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสราชวรวิหาร วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2544
หนังสือทั่วไป
236 หน้า : ภาพประกอบ
    พิมพ์เป็นที่ระลึกในงาระครบรอบสิบเอ็ดปีแห่งการละสังขารของท่าน ก.เขาสวนหลวง 21 พฤศจิกาบน 2532
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงาระครบรอบสิบเอ็ดปีแห่งการละสังขารของท่าน ก.เขาสวนหลวง 21 พฤศจิกาบน 2532