หนังสือทั่วไป
174 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(12), 207 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
541 หน้า
    เพือเป็นที่ระลึก ในวโรกาสทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 5 ธันวาคม 2538
เพือเป็นที่ระลึก ในวโรกาสทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 5 ธันวาคม 2538
หนังสือทั่วไป
419 หน้า : ภาพประกอบสี
    อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมมุนี (บู่ สุจิณฺโณ ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ธรรมเทศนาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมมุนี (บู่ สุจิณฺโณ ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ธรรมเทศนาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
หนังสือทั่วไป
201 หน้า
    จัดพิมพ์เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อเฉลิมฉลองวิสาขบูชา 11-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2527
Note: จัดพิมพ์เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อเฉลิมฉลองวิสาขบูชา 11-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2527
หนังสือทั่วไป
195 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
136 หน้า
หนังสือทั่วไป
308 หน้า
    นายกัมปนาท น้อยพานิช และน.ส. ฐานิดา ปลิ้มไพบูลย์วงศ์ จัดพิมพ์ถวายวัดดอยโพธิญาณ อรัญวาสี ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
นายกัมปนาท น้อยพานิช และน.ส. ฐานิดา ปลิ้มไพบูลย์วงศ์ จัดพิมพ์ถวายวัดดอยโพธิญาณ อรัญวาสี ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
หนังสือทั่วไป
157 หน้า : ภาพประกอบ ; 17 ซม.
หนังสือทั่วไป
228 หน้า ภาพประกอบสี
    จัดพิมพ์เนื่องในพิธีถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แด่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ ณ มณฑลพิธีวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
จัดพิมพ์เนื่องในพิธีถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แด่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ ณ มณฑลพิธีวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
หนังสือทั่วไป
360 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
976 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.