หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
79 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
215 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ภาค 1 มองหาคุณต่าชีวิต
  • ภาค 2 ประดับไว้ในโลกา
  • ภาค 3 คำถามนำชีวิต
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
254 หน้า
หนังสือทั่วไป
277 หน้า : ภาพประกอบ
    พิมพ์เผยแพร่เนื่องในงานฉลอง 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม พุทธศักราช 25
Note: พิมพ์เผยแพร่เนื่องในงานฉลอง 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม พุทธศักราช 25
หนังสือทั่วไป
399 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
628 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
356 หน้า
หนังสือทั่วไป
156 หน้า
งานวิจัย
224 หน้า : ตาราง
    ฉบับอัดสําเนา,รายงานการวิจัย--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2543
Note: ฉบับอัดสําเนา,รายงานการวิจัย--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2543
หนังสือทั่วไป
168 หน้า ; 19 ซม.