หนังสือทั่วไป
258 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
392 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
285 หน้า ; 21 ซม.
    จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น้อมเกล้าถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาและศาสนา แด่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร 29 กันยายน 2537
จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น้อมเกล้าถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาและศาสนา แด่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร 29 กันยายน 2537
หนังสือทั่วไป
148 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
50 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
218 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
184 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
119 หน้า
หนังสือทั่วไป
17 ซม.
หนังสือทั่วไป
103 หน้า : ภาพประกอบ ; 17 ซม.
หนังสือทั่วไป
(14), 105 หน้า : ภาพประกอบ ; 17 ซม.