Search results

19 results in 0.04s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของแม่บท
 • บทที่ 2 พัฒนาการของงานแม่บทใหญ่ในรูปแบบของงานภาพ
 • บทที่ 3 พัฒนการแม่บทใหญ่ในรูปแบบของงานการแสดง
 • บทที่ 4 ท่ารำแม่บทใหญ่ตามลำดับคำกลอนตำรารำของเก่า
 • บทที่ 5 วิเคราะห์การประดิษฐ์ท่ารำแม่บทใหญ่จากภาพ
 • บทที่ 6 ความหมายของท่ารำและหลักการรำแม่บท
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  จัดพิมพ์เนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
Note: จัดพิมพ์เนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
TOC:
 • บทที่ 1 ดนตรีไทย
 • บทที่ 2 ดนตรีฝรั่ง
 • บทที่ 3 การละเล่นในงานสมโภชของหลวง
 • บทที่ 4 โขน
 • บทที่ 5 ระบำ
 • บทที่ 6 หนังใหญ่
 • บทที่ 7 หุ่นไทย
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ