หนังสือทั่วไป
142 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
220 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
274 หน้า : ภาพประกอบ
    View TOC
TOC:
  • นครแพร่ จากอดีตมาปัจจุบัน
  • ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบความเชื่อ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
  • "แพร่"
  • บ้านเมืองในภูมินิเวศ "แพร่"
  • นิเวศวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรมในเมืองแพร่
  • การนับถือผีและการควบคุมนิเวศวัฒนธรรมโดยอำนาจเหนือธรรมชาติ
  • พุทธศาสนาและการจัดระเบียบความเชื่อท้องถิ่น
หนังสือทั่วไป
302 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
142 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
197 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 26 ซม.