วารสาร
240 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560
Note: ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560
TOC:
 • กลวิธีทางภาษาและข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจที่ผู้พูดภาษาไทยใช้ในการแสดงความไม่พอใจ
 • ความสอดคล้องกันระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตสีเขียวของผู้บริโภคกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
 • อิทธิพลของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรที่มีต่อทัศนคติในการทำงานและความพึงพอใจในค่าตอบแทนของพนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร
 • ประสิทธิภาพของกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ทางสื่อสังคมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานองค์กร
 • อิทธิพลของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคจากประกันชีวิตที่มีต่อพฤิตกรรมการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคไทย
 • หมู่บ้านเสียงปีนแตก : ประวัติศาสตร์ การเคลื่อนไหวทางการเมืองและการสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่นบ้านนาบัว
 • อิทธิพลของคุณลักษณะทางเพศต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้จัดการโรงแรม : กรณีศึกษาผู้จัดการโรงแรมเพศหญิงในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 • การปรับโครงสร้างการบริหารของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในภาวะวิกฤติ
 • ชีวิตทางศาสนา กับสถานภาพและบทบาทของ "ผู้หญิงกำปง" ในหมู่บ้านมลายูมุสลิมชายแดนใต้
วารสาร
331 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. +
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
TOC:
 • พุทธศาสนาในเวียดนาม : ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม
 • ความสามารถในการส่งออกยางพาราไทยไปสู่ตลาดจีน
 • โครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ : การเปรียบเทียบเพื่อการแปลเป็นภาษาไทย
 • จังหวัดภูเก็ตกับบทบาทฐานเศรษฐกิจใหม่ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11
 • พระยายมในมิติทางโหราศาสตร์และพระพุทธศาสนา
 • การจัดทำรูปแบบถนนคนเดิน (Model) ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต
 • การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตะโพนไทย กลองทัด เพลงหน้าพาทย์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อะโดยี โฟโต้ช็อป
 • การพัฒนารูปแบบพัสตราภรณ์มในพิธีวิวาห์บาบ๋าสู่งานสร้างสรรค์คาบาเรต์
 • เรื่องเล่า : ประเพณีลอยเรือชาวเลเกาะสิเหร่แหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎาจังหวัดภูเก็ต
 • การศึกษาเปรียบเทียบการแสดงกถกฬิของอินเดียและการแสดงโขนของไทย
 • ผลของการใช้รูปภาพที่มีคำบรรยายใต้ภาพและรูปภาพที่มีเฉพาะคำสำคัญใต้ภาพต่อความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 • ผลกระทบจากผู้ตั้งถิ่นฐานชาวตะวันตก ต่อความหลากหลายด้านประชากรของจังหวัดภูเก็ตในยุคการท่องเที่ยว
 • วัฒนธรรมประจำชาติและความท้าทายในการจัดการกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงกรณีศึกษาของเจนเนอรัลมองเตอร์และแดวู
 • การศึกษาเปรียบเทียบคำเสริมกริยาบอกทิศทางกลุ่ม ในภาษาจีนและกลุ่ม "เข้า" ในภาษาไทย
วารสาร
247 หน้า : 30 ซม. + 1 ซีดีรอม
  ปีที่ 17 เล่มที่ 49 มกราคม - เมษายน 2558
Note: ปีที่ 17 เล่มที่ 49 มกราคม - เมษายน 2558
TOC:
 • ประชาธิปไตยกับขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ
 • ศาลรัฐธรรมนูญและความมีส่วนร่วมในนิติรัฐ
 • แนวทางการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย
 • หน้าที่พลเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 • ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ
 • ระบอบประชาธิปไตยในอุดมคติ
 • รูปแบบของวุฒิสภาที่เหมาะกับประเทศไทยกับความสอดคล้องตามหลักประชาธิปไตย
 • ประชาธิปไตย : ประวัติศาสตร์ แนวคิด ปัญหา แนวทางแก้ไขและพัฒนา
 • การกระทำทางนิติบัญญัติในระบอบประชาธิปไตย
 • ประชาธิปไตยแนวพุทธ
 • หลักประชาธิปไตยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
 • ความเข้าใจการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนชาวไทย
 • บทบาทของรัฐสภาในการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
 • การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์กับการพัฒนาประชาธิปไตย
 • การแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของนิติบุคคลและผูเแทนนิติบุคคลในกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555
 • ศึกษาวิเคราะห์การสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักรา 255 มาตรา 68
 • The Independence of the Constitutional Court in the Modern World
วารสาร
249 หน้า : ภาพประกอบ