Search results

6 results in 0.04s

หนังสือ

หนังสือ

  ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสารคดี จากการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2542
Note: ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสารคดี จากการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2542
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ประวัติศาสตร์ประเทศกัมพูชา
 • เขมร 4 ฝ่ายในกัมพูชา
 • กัมพูชาฝายซ้าย
 • กลุ่มปัญญาชนปารีส
 • จากปารีสกลับกัมพูชา
 • ยุคก่อนเขมรแดง
 • สู่ยุคเขมรแดง
 • พอล พต ขึ้นสู่อำนาจ
 • พอล พต หนีไปเวียดนาม พอล พต สร้างสังคมใหม่
 • นโยบายของพอล พต
 • นายเอีง ชารี
 • นางเอียง ชารีตายแล้ว
 • นายเขียว สัมพัน
 • ผมไม่ผิด กรณีทุ่งสังหาร
 • เขมรแดงประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
 • อพยพคนออกจากเมือง
 • ความขัดแย้งและการล่มสลาย
 • หลังสูญเสียอำนาจ
 • โตน เสลง คุกนรกในเขมร
 • ทุ่งสังหาร เชือง เอก
 • หลักฐานเอาผิดอดีตเขมรแดง
 • พิจารณาคดีอดีตผู้นำเขมรแดง
 • เขมรแดงจะกลับมาหรือ
 • กฎหมายปราบเขมรแดง
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ประวัติศาสตร์ขอม
 • เจ้าผู้ปกครองขอม-เขมร
 • ปราสาทหินอันวิจิตรอลังการ
 • ปราสาทพระวิหาร
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทนครธม
 • ปราสาทบายน ปราสาทนาคพัน และปราสาทบาปวน - ปราสาทบันทายศรี ปราสาทโลเลย
 • ปราสาทบากอง และปราสาทพระขรรค
 • ปราสาทพนมบาแค็ง ปราสาทปักษีจำกรง ปราสาทบันทายฉมาร์ และปราสาทบันทายสำเหร่
 • ปราสาทพระโค ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายกเดย ปราสาทแม่บุญตะวันตก-ตะวันออก ปราสาทแปรรูป
 • บาราย และกบาลสะเปียน
 • เส้นทางสายราชมรรคา และอโรคยศายา (สถานพยาบาล) - "โจวต้ากวน" ยอดนักบันทึกเรื่องราว
 • สยามรบขอม เขมรรบไทย
 • อิทธิพลขอมที่มีต่อไทย และอิทธิพลไทยที่มีต่อเขมร
 • อิทธิพลขอมที่มีต่อไทย (ภาษา)
 • อิทธิพลขอมที่มีต่อไทย (ศิลปะและสถาปัตยกรรม)
 • อิทธิพลขอมที่มีต่อไทย (ปราสาทขอมในประเทศไทย)
 • ขอมโบราณไม่ใช่กัมพุชา (เขมร)