Search results

2 results in 0.02s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • จับจ้องมองสถานการณ์การศึกษาไทย
 • อ่านไม่ออก อ่านไม่เข้าใจ ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาไทย
 • เรียนภาษาอังกฤษ 12 ปี แต่คนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จริงหรือ?
 • การเรียนภาษาจีนเดินย่ำซ้ำรอยภาษาอังกฤษ
 • ปฏิรูปหลักสูตรให้สอดคล้องกับโลกศตวรรษที่ 21
 • ICT กับการศึกษาไทย ความไวแค่ 3G
 • เราควรสอนและเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันอย่างไร
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปทำไม
 • การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ทักษะสำคัญแห่งศศตวรรษที่ 21
 • จะยกระดับมาตรฐานการศึกษาจำเป็นต้องมีการทดสอบกลาง
 • ทำไมเราควรตั้งเป้าให้อันดับสอบ PISA ของเด็กไทยสูงบขึ้น
 • ขาดแคลนครูคุณภาพทั้ง ๆ ที่ครูล้นตลาด
 • ทำอย่างไรการศึกษาไทยจะได้ครูสายพันธุ์ใหม่
 • ต้องแก้ระบบทีทำให้คนเก่งมาเป็นครูไม่ได้
 • การพัฒนาครูและระบบประเมินครู
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • จับจ้องมองสถานการณ์การศึกษาไทย
 • การเรียนภาษาจีนเดินย่ำซ้ำรอยภาษาอังกฤษ
 • ปฏิรูปหลักสูตรให้สอดคล้องกับโลกศตวรรษที่ 21
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปทำไม
 • การคิดวิเคราะห์ (Critical Tinking) ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21
 • ขาดแคลนครูคุณภาพ ทัง ๆ ที่ครุล้นตลาด
 • ทำอย่างไรการศึกษาไทยจะได้ครูสายพันธุ์ใหม่
 • อ่านไม่ออก อ่านไม่เข้าใจ ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาไทย
 • เรียนภาษาอังกฤษ 12 ปี แต่คนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จริงหรือ ?
 • ICT กับการศึกษาไทยความไวแค่ 3G
 • เราควรสอนและเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันอย่างไร
 • จะยกระดับมาตฐานการศึกษาจำเป็นต้องมีการทดสอบกลาง
 • ทำไมเราควรตั้งเป้าให้อันดับสอบ PISA ของเด็กไทยสูงขึ้น
 • ต้องแก้ระบบที่ทำให้คนเก่งมาเป็นครูไม่ได้
 • การพัฒนาครูและระบบประเมินครู
 • คืนครูให้นักเรียน
 • สร้างความยุติธรรมให้ระบบการศึกษาที่เหลื่อมล้ำ
 • ปรับแก้แอดมิชชั่นเพื่อปลดล็อกการศึกษาทั้งระบบ เก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดหรือไม่
 • ปรับแก้แอดมิชชั่นเพื่อปลดล็อกการศึกษาทั้งระบบ
 • อุดมศึกษาไทยอยู่ตรงไหนใครรู้บ้าง
 • ตัวชี้วัดคุณภาพอุดมศึกษาคุณภาพบัณฑิต
 • ระบบกลไกสังคมที่ผลักดันให้มหาวิทยาลัยพัฒนา
 • อาขีวศึกษา กลไกสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21
 • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานทักษะฝีมือ
 • แนวโน้มอาชีวะที่น่าเป็นห่วง
 • บทบาทส่วนกลางกระจายอำนาจแค่ไหนอย่างไร
 • การเมืองควรมีบทบาทต่อการศึกษาอย่างไร
 • หากพูดว่าการศึกษาต้องปลอดการเมืองแล้ว ซูเปอร์บอร์ด ?
 • ปฏิบัติการฟ้าผ่าโครงสร้างการบริหารการศึกษาภูมิภาค
 • ประชาชนต้องมีส่วนร่วมผลักดันการศึกษาตามระบอบประชาธิปไตย
 • ปฏิรูปการศึกษาจะเกิดขึ้นได้หรือไม่
 • การดูแลเด็กปฐมวัยจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจรอได้
 • จะก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางและสังคมสูงวัย ต้องแก้โจทย์ใหญ่เรื่องกำลังคน
 • 3 ปี รัฐบาย คสช. อีกหนึ่งทศวรรษที่กำลังจะหายไป