Search results

12 results in 0.06s

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ประวัติศาสตร์ไทย
 • อาณาจักรล้านนา
 • อาณาจักรสุโขทัย
 • อาณาจักรอยุธยา
 • อาณาจักรธนบุรี
 • อาณาจักรรัตนโกสินทร์
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 1. มัณฑะเลย์ล่ม
 • 2. ว่าด้วยเรื่องพม่า
 • 3. ต้นกำเนิด
 • 4. โจรสลัดและเจ้าชายแห่งชายฝั่งเบงกอล
 • 5. สร้างชาติ
 • 6. สงคราม
 • 7. มัณฑะเลย์
 • 8. การเปลี่ยนแปลง
 • 9.การเรียนรู้ในยุคของคนหัวรุนแรง
 • 10. สนามรบ
 • 11. ยูโทเปีย
 • 12. หางเสือ
 • 13. รอยจารึก
 • คำส่งท้าย
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 เสียครั้งแรก เกาะหมากจากแผนผัง
 • บทที่ 2 เสียมะริดและทวายตะนาวศรี
 • บทที่ 3 บันทายมาศถูกตัด เปลี่ยนเป็นฮาเตียน
 • บทที่ 4 เสียแสนหวี ถึงเชียงตุง
 • บทที่ 5 เสียเประ
 • บทที่ 6 เสียสิบสองปันนาน้ำตาไหล
 • บทที่ 7 เสียดินแดนแคว้นเขมร
 • บทที่ 8 เสียสิบสองจุไท
 • บทที่ 9 เสียลุ่มแม่น้ำสาละวินด้านฝั่งซ้าย
 • บทที่ 10 เสียฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง
 • บทที่ 11 เสียฝั่งขวาแม่น้ำโขง
 • บทที่ 12 เสียมณฑลบูรพา
 • บทที่ 13 เสีย 4 หัวเมืองมลายู
 • บทที่ 14 เสียเขาพระวิหาร
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • เปิดหน้าใหม่ : ประวัติศาสตร์ชาติไทย
 • การสืบราชสันติวงศ์ของไทยในอดีต
 • สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
 • พระราชกรณียกิจ
 • พระอัจฉริยภาพด้านการบิน "เจ้าฟ้านักบิน"
 • พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี
 • เจ้าฟ้าดาราลูกหนัง
 • พระอิสริยยศ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
 • พระยศทหาร
 • เหรียญที่ระลึก
 • บันทึกท้ายเล่ม
 • กฎมณเฑียนบาล ว่าด้วยการสืบราชสันติวงศ์
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • การปฏิวัติสยาม 2475 : พรมแดนแห่งความรู้
 • วาทกรรมการเมืองว่าด้วยประชาธิปไตยของไทย
 • อิทธิพลของความคิดฝรั่งเศสที่มีต่อการเมืองไทยสมัยใหม่
 • สองกระแสของภูมิปัญญาในการปฏิวัติสยามทศวรรษ 2470
 • ความนึกคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจของราษฎรในสมัยของการปฏิวัติทศวรรษ 2470
 • พระยามโนปกรณ์นิติธาดากับการเมืองสยามในปี พ.ศ.2475
 • กบฏวรเดช : การเมืองของประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ของการเมือง
 • การแสวงหาระบบเศรษฐกิจใหม่ในช่วงหนึ่งทศวรรษภายหลังการปฏิวัติสยาม 2475
 • ระบอบรัฐนิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม : การก่อรูปของแนวความคิดและความหมายทางการเมือง
 • ความคิดในการศึกษาประวัติศาสตร์การปฏิวัติสยาม
 • เหตุแห่งการปฏิวัติสยาม 2475
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ ๑ วิวัฒนาการของความคิดและการปกครองประเทศไทยในประวัติศาสตร์
 • บทที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยโดยการปฏิวัติ พ.ศ. ๒๔๗๕
 • บทที่ ๓ ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. ๒๔๗๕
 • บทที่ ๔ การวิเคราะห์ผลของการปฏิวัติ พ.ศ. ๒๔๗๕
 • บทที่ ๕ บทสรุป
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของประวัติศาสตร์การเมืองไทย
 • บทที่ 2 ความตึงเครียดของระบอบการเมืองใหม่ในสยาม
 • บทที่ 3 แผน "กู้บ้านกู้เมือง"
 • บทที่ 4 การผนึกกำลังสู้ของรัฐบาล
 • บทที่ 5 ราชันผู้นิราศ
 • บทที่ 6 พลเมืองอาสาสมัคร
 • บทที่ 7 ความปั่นป่วนในการถอนทัพ
 • บทที่ 8 สมรภูมิที่หินลับ
 • บทที่ 9 พระบารมีปกเกล้าฯ
 • บทสรุป
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • ภูมิหลังและประวัติศาสตร์
 • สถาบันกษัตริย์
 • การปกครองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
 • การจัดระเบียบสังคมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
 • การแบ่งชั้นทางสังคม
 • การเปลี่ยนแปลงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2416)
 • การเขยิบฐานะทางสังคม
 • บทสรุป
 • บันทึกเกี่ยวกับกฎหมายไทยและพระราชกำหนด
 • แผนผังการปกครองของไทย
 • ประวัติโดยสังเขปของอัครมหาเสนาบดีและเสนาบดี
 • บันทึกเกี่ยวกับที่มาของลำดับสกุลวงศ์
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • ยูเนสโกยกย่อง "พุทธทาสภิกขุ" เป็นบุคคลสำคัญของโลก
 • ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้วางรากฐานเศรษฐกิจประเทศไทย
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบมราชกุมารี
 • เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทูตวัฒนธรรม
 • ประวัติศาสตร์จีนยาวนาน 5,000 ปี
 • สัมพันธไมตรีไทย-จีน ยาวนานนับโบราณกาล
 • เจิ้งเหอ ยุคแรกเดินเรือการค้า
 • สมัยรัชกาลที่ 4 พระยาทสมเด็๗พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - - สมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ดร.ซุนยัดเซ็น
 • สมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • กำเนิดเจ้าสัวสยามรุ่นใหม่
 • สมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • สมัยรัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
 • หัวเฉียว หัวอี้ ชาวจีนโพ้นทะเล
 • อัตลักษณ์ของชาวจีนแต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน ฮากกา
 • ประวัติศาสตร์ชาวจีนแต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน ฮากกา และกวางตุ้ง
 • สาธารณรัฐจีน
 • ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • สาธารณรัฐจีน (ประเทศไต้หวัน)
 • สงครามอินโดจีน (Indochina Wars)
 • ความฝันชาวจีน
 • เส้นทางสายไหม
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • จับจ้องมองสถานการณ์การศึกษาไทย
 • การเรียนภาษาจีนเดินย่ำซ้ำรอยภาษาอังกฤษ
 • ปฏิรูปหลักสูตรให้สอดคล้องกับโลกศตวรรษที่ 21
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปทำไม
 • การคิดวิเคราะห์ (Critical Tinking) ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21
 • ขาดแคลนครูคุณภาพ ทัง ๆ ที่ครุล้นตลาด
 • ทำอย่างไรการศึกษาไทยจะได้ครูสายพันธุ์ใหม่
 • อ่านไม่ออก อ่านไม่เข้าใจ ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาไทย
 • เรียนภาษาอังกฤษ 12 ปี แต่คนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จริงหรือ ?
 • ICT กับการศึกษาไทยความไวแค่ 3G
 • เราควรสอนและเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันอย่างไร
 • จะยกระดับมาตฐานการศึกษาจำเป็นต้องมีการทดสอบกลาง
 • ทำไมเราควรตั้งเป้าให้อันดับสอบ PISA ของเด็กไทยสูงขึ้น
 • ต้องแก้ระบบที่ทำให้คนเก่งมาเป็นครูไม่ได้
 • การพัฒนาครูและระบบประเมินครู
 • คืนครูให้นักเรียน
 • สร้างความยุติธรรมให้ระบบการศึกษาที่เหลื่อมล้ำ
 • ปรับแก้แอดมิชชั่นเพื่อปลดล็อกการศึกษาทั้งระบบ เก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดหรือไม่
 • ปรับแก้แอดมิชชั่นเพื่อปลดล็อกการศึกษาทั้งระบบ
 • อุดมศึกษาไทยอยู่ตรงไหนใครรู้บ้าง
 • ตัวชี้วัดคุณภาพอุดมศึกษาคุณภาพบัณฑิต
 • ระบบกลไกสังคมที่ผลักดันให้มหาวิทยาลัยพัฒนา
 • อาขีวศึกษา กลไกสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21
 • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานทักษะฝีมือ
 • แนวโน้มอาชีวะที่น่าเป็นห่วง
 • บทบาทส่วนกลางกระจายอำนาจแค่ไหนอย่างไร
 • การเมืองควรมีบทบาทต่อการศึกษาอย่างไร
 • หากพูดว่าการศึกษาต้องปลอดการเมืองแล้ว ซูเปอร์บอร์ด ?
 • ปฏิบัติการฟ้าผ่าโครงสร้างการบริหารการศึกษาภูมิภาค
 • ประชาชนต้องมีส่วนร่วมผลักดันการศึกษาตามระบอบประชาธิปไตย
 • ปฏิรูปการศึกษาจะเกิดขึ้นได้หรือไม่
 • การดูแลเด็กปฐมวัยจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจรอได้
 • จะก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางและสังคมสูงวัย ต้องแก้โจทย์ใหญ่เรื่องกำลังคน
 • 3 ปี รัฐบาย คสช. อีกหนึ่งทศวรรษที่กำลังจะหายไป