หนังสือทั่วไป
400 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
379 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
312 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
274 หน้า : ภาพประกอบ
  View TOC
TOC:
 • นครแพร่ จากอดีตมาปัจจุบัน
 • ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบความเชื่อ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
 • "แพร่"
 • บ้านเมืองในภูมินิเวศ "แพร่"
 • นิเวศวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรมในเมืองแพร่
 • การนับถือผีและการควบคุมนิเวศวัฒนธรรมโดยอำนาจเหนือธรรมชาติ
 • พุทธศาสนาและการจัดระเบียบความเชื่อท้องถิ่น
หนังสือทั่วไป
304 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(56), 362 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
439 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
207 หน้า : ภาพประกอบ
  ชุดศิลปะ สถาปัตยกรรม เมืองพระนคร
ชุดศิลปะ สถาปัตยกรรม เมืองพระนคร
หนังสือทั่วไป
231 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
234 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
264 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
320 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.