ครุฑดำ / 2544

หนังสือทั่วไป
(15), 567 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
484 หน้า : แผนที่
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
155 หน้า
หนังสือทั่วไป
379 หน้า
หนังสือทั่วไป
373 หน้า
หนังสือทั่วไป
351 หน้า
หนังสือทั่วไป
262 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
312 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
120 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • Jremias van Vliet's 1642 Report on Commerce in the Gulf of Siam Region
 • The Bangkok-Korat Railway Construction As a Precursor of Mismanaement and Malfeasance in the Economic History of Modern Siam
 • A Survey of Literature on Siamese Land Rights, Landownership, and Agricultura Production during the Reign of King Chulalongkorn
หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1.เมืองในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
 • 2.โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมทางบกกับกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจในภาคเหนือของไทย พ.ศ. 2475-2559 3.ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของลุ่มแม่น้ำน่าน พงศ. 2398-2504
 • 4. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออก
 • 5.120 ปี ธุรกิจภาพยนต์ไทย
 • 6. ธุรกิจสื่อหนังสือพิมพ์ในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
หนังสือทั่วไป
121 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจภาคใต้ของไทย ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 ถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18
 • 2. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจภาคใต้ของไทย พงศ. 2325-2540
 • 3. ข้าวกับพัฒนาการทางการเศรษฐกิจของภาคใต้ พ.ศ. 2439-2550
 • 4. ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองภูเก็ต