หนังสือทั่วไป
127 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. พัฒนาการของกลุ่มทุนและเครือข่ายธุรกิจในภาคใต้จากอดีตถึงปัจจุบัน
 • 2.พัฒนาการของกลุ่มทุนและเครือข่ายธุรกิจในภาคเหนือของไทย พงศ. 2446-ปัจจุบัน
 • 3.พัฒนาการของกลุ่มทุนจีนในภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย พงศ. 2474-2559
 • 4. ธุรกิจค้าปลีกกับสังคมไทยร่วมสมัย
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
146 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • นาน้อยอ้อยหนู
 • คนไทยมาจากโน่นด้วย และคนไทยอยู่ที่นี่ด้วย
 • คนไทยหลายเผ่าพันธุ์ 3,000 ปี ในสุวรรณภูมิ
 • ข้อเสนอสังเขป ประวัติศาสตร์แห่งชาติ
หนังสือทั่วไป
(20), 215 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
159 หน้า
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ ; 14 ซม.
หนังสือทั่วไป
256 หน้า ; 25 ซม.
หนังสือทั่วไป
333 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.