Search results

4 results in 0.03s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • บทที่ 1 ตำนานและอำนาจ
 • บทที่ 2 ลักษณะตำนานท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • บทที่ 3 ขนบการเล่าเรื่องของตำนานท้องถิ่นใต้สมัยจารีต
 • บทที่ 4 ทรัพย์และอำนาจพุทธศาสน์กับการเมือง : วิธีคิดของคนใต้ใน "ตำนานเมืองและตำนานพระธาตุนครศรีธรรมราช"
 • บทที่ 5 ฮิกายัตปัตตานี : อำนาจของผู้สูญเสียอำนาจ
 • บทที่ 6 อำนาจของความคลุมเครือ และ "รักสามเส้า" ที่ปลายแดนในฮิกายัตมะโยง มหาวงศ์
 • บทที่ 7 อำนาจ/รัฐของผู้หญิงและการสถาปนาความเป็นศูนย์กลางของเมืองชายขอบใน "ตำนานนางเลือดขาว"
 • บทที่ 8 สงครามและสันติภาพ : ตำนานเกี่ยวกับมัสยิดกรือเซอะและอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในปัตตานี
 • รายการอ้างอิง
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
 • วัดปราสาทสิทธิ์ หลักห้า
 • วันนี้ที่ตลาดน้ำหน้าวัดปราสาทสิทธิ์
 • ตลาดตาคลี กับพิพิธภณฑ์วัดจันเสน ต.ตาคลี จ.นครสวรรค์
 • ตลาดช่องแค อ.ตาคลี
 • ลพบุรี
 • ตลาดลพบุรี
 • ในตลาดลพบุรี
 • ไปหาหลัก ๐
 • จากหลัก ๑ ถึงคลองจินดา
 • วัดตะล่อม
 • อินเดียนแดงที่วัดตะล่อม ของดีเขตภาษีเจริญ
 • เสาประทีปที่วัดราชคฤห์ ธนบุรี
 • วัดสามแก้ว ชุมพร
 • จิตรกรรมที่วัดสามแก้ว ชุมพร
 • จักรยานสุราษฎร์
 • ช่างเขียน แห่งวัดพัฒนาราม สุราษฎร์ธานี
 • นางงามตกอับ ที่วัดวังตะวันตก นครศรีธรรมราช
 • จิตกรรมฝาผนังในสงขลา
 • จิตรกรรมฝาผนังในพัทลุง ปัตตานี และนราธิวาส
 • เรื่องเล่าของชาวสงขลา
 • นาจักรกับช้างแกลบ
 • นายฮวดต๊งกับพระยาวิเชียรคิรี (ชม ณ สงขลา)
 • ศาลาสงขลา
 • ลุงขัน กับพี่นวย เล่าเรื่องช้างแกลบ
 • ตั้งคอกจับช้าง
 • ไประโนด-ตะเครียะและหนองถ้วย
 • งูเหลือมปากเป็ด
 • ประวัติและผลงานของเอนก นาวิกมูล
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การสำรวจองค์ความรู้สันติศึกษาและการฝึกอบรมสันติวิธีในสังคมไทย
 • บทที่ 2 การบังคับบุคคลสูญหายและนัยยะของความคลุมเครือ
 • บทที่ 3 สันติอาสาสักขีพยาน : ปฏิบัติการธรรมดาสามัญเพื่อยับยั้งความรุนแรงโดยฝ่ายที่สาม
 • บทที่ 4 ปฏิบัติการไร้ความรุนแรงบนเส้นทางวิชาชีพ : กรณีศึกษาบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • บทที่ 5 "เขาสันติวิธีมา เราก็สันติวิธีกลับ" : การเมืองของปฏิสัมพันะสันติวิธีระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่รัฐ ศึกษากรณีการประท้วง ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี วันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2550
 • บทที่ 6 สันติวิธีในมิติงานความมั่นคงไทย
 • บทที่ 7 รัฐไทยกับการใช้สันติวิธีแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายจับตัวประกันในอดีต : กรณีศึกษาการบุกยึดสถานฑูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ปี 2515 และการบุกยึดสถานฑูตสหภาพพม่าประจำประเทศไทย ปี 2542
 • บทที่ 8 เมื่อใดที่ การแสดง ความเกลียดชัง กลายเป็น การใช้ ความรุนแรง
 • บทที่ 9 สังคมไทยกับการสร้างความปรองดองภายหลังเหตุการณ์สลายการชุมนุมในปี 2553
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
TOC:
 • การสื่อสาร พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะ และการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของผู้ใช้รถยนต์เอนกประสงค์ กรณีศึกษา TBZ Culb แห่งประเทศไทย
 • องค์ประกอบด้านความสำเร็จของระบบสารสนเทศในการซื้อสินค้าออนไลน์บริบทสินค้าเด็ก
 • รูปแบบการปลูกฝังเด็กปฐมวัยในการรู้เท่าทันโฆษณาทางโทรทัศน์
 • คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
 • แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ
 • ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี
 • ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออ่าวลึก จัหงวัดกระบี่
 • กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมบันเทิง
 • การธำรงรักษาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ของกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
 • ระบบควบคุมไฟฟ้าในห้องพักด้วยบิร์ดรีเลย์แบบเครือข่ายไร้สายโดยใช้ซิกบี
 • ปัญหาและอุสรรคเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
 • ภาวะผู้นำชุมชนทางจิตวิญญาณและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแนวสัติเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนแบบองค์รวม ศึกษาเฉพาะกรณี ผู้นำชุมชนในจังหวัดปัตตานี
 • การนำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสังคมแห่งสัมมาปัญญาในประเทศไทย
 • แรงจูงใจและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อด้านสภาพแวดล้อมและด้านการจัดการในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
 • การรับรู้ความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย