หนังสือทั่วไป
415 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
326 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
193 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ประวัติศาสตร์คือหนทางและการเดินทาง
 • ประวัติศาสตร์วิพากษ์ : สยามไทยกับปาตานี
 • กบฏดุซงญอ การเมืองในประวัติศาสตร์
 • แลไปข้างหลัง : "ปาตานี รัฐมลายูนอกมลายา"
 • ข้อเสนอของฮัจญีสุหลง และท่านปรีดี พนมยงค์ ต่อการปกครองพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ความเคลื่อนไหทางการเมืองของชาวมลายูมุสลิม
 • จากสงครามแยกดินแดนในภาคใต้สหรัฐอเมริกาถึงลัทธิแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้สยามไทย

ปัตตานี 2545

หนังสือทั่วไป
64หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
56 หน้า ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
74 หน้า ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1.มโนทัศน์ ธรรมชาติ และมุมมองในอดีตของพฤติกรรมองค์การ
 • 2.พลวัตกลุ่มและการสร้างอาชีพ
 • 3.การบริหารตนเองและการบริหารการศึกษา
 • 4.พฤติกรรมผู้นำ
 • 5.รูปแบบภาวะผู้นำ
 • 6.ภาวะผู้นำแบบแปรรูปในการบริหารการศึกษา
 • 7.การตัดสินใจ
 • 8.การจัดการความขัดแย้ง
 • 9.ความหมายและความสัมพันธ์ของการสื่อสารในการบริหารการศึกษา
หนังสือทั่วไป
83 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • มโนทัศน์ของการบริหารและภาวะผู้นำ
 • ทฤษฎีภาวะผู้นำ
 • รูปแบบภาวะผู้นำ
 • อิทธิพลของรูปแบบภาวะผู้นำต่อผู้บริหารการศึกษา
 • พฤติกรรมภาวะผู้นำ
 • พฤติกรรมในโรงเรียนในฐานะสถาบันและการบังคับบัญชา
 • ความหมายและประเภทของการตัดสินใจ
 • ระเบียบวิธีในการตัดสินใจในสถาบันการศึกษา
 • แม่แบบการตัดสินใจ
 • การบริหารบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน
 • การจูงใจบุคลากรในโรงเรียน
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • องค์การรูปนัยและอรูปนัย
 • ความต้องการขององค์การและมนุษย์
 • มโนทัศน์ของบรรยากาศในโรงเรียน
 • การวัดบรรยากาศในโรงเรียน
 • ปัญหาปัจจุบันในการบริหารโรงเรียน
วารสาร
136 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม.
  ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558
Note: ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558
TOC:
 • การพัฒนารูปแบบการศึกษาบันเทิงโดยใช้แนวคิดโยนิโสมนสิการ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
 • ปัญหาและอุปสรรคจากสภาพการเรียนจริงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการเรียนรายวิชาแคลคูลัสสำหรับวิศวกร
 • การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • การศึกษาผลกระทบของนโยบายโรงเรียนอิงมาตรฐานการศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในประเทศไทย
 • กฤตกรรมกรรมการออกเสียงพยางค์หนัก-เบาคำในภาษาอังกฤษจากผลของการสอนแบบฟัง-พูดร่วมกับการสอนความรู้ทางสัทศาสตร์ : การศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศิริราษฎร์สามีคคั อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 • ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • บทบาทของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ความสัมพันธ์เชิงคาโรนิคอลระหว่างทักษะการใช้โปรแกรมด้านการจัดการเอกสารกับทักษะการใช้โปรแกรมด้านการจัดการข้อมูลของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
หนังสือทั่วไป
31 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
197 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
399 หน้า ภาพประกอบ