Search results

30 results in 0.07s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
หนังสือ

หนังสือ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558
Note: ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558
TOC:
 • การพัฒนารูปแบบการศึกษาบันเทิงโดยใช้แนวคิดโยนิโสมนสิการ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
 • ปัญหาและอุปสรรคจากสภาพการเรียนจริงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการเรียนรายวิชาแคลคูลัสสำหรับวิศวกร
 • การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • การศึกษาผลกระทบของนโยบายโรงเรียนอิงมาตรฐานการศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในประเทศไทย
 • กฤตกรรมกรรมการออกเสียงพยางค์หนัก-เบาคำในภาษาอังกฤษจากผลของการสอนแบบฟัง-พูดร่วมกับการสอนความรู้ทางสัทศาสตร์ : การศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศิริราษฎร์สามีคคั อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 • ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • บทบาทของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ความสัมพันธ์เชิงคาโรนิคอลระหว่างทักษะการใช้โปรแกรมด้านการจัดการเอกสารกับทักษะการใช้โปรแกรมด้านการจัดการข้อมูลของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
หนังสือ

  รายงานการวิจัยเบื้องต้น ได้รับการสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และได้รับทุนสนับสนุนการพิมพ์จากสถาบันข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
รายงานการวิจัยเบื้องต้น ได้รับการสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และได้รับทุนสนับสนุนการพิมพ์จากสถาบันข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สาขาวิชาการจัดการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สาขาวิชาการจัดการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551