Search results

1 results in 0.02s

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
TOC:
 • คุณธรรมจริยธรรมกับผู้บริหารทางศึกษา
 • หลักศูนยตา "แนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่สะท้อนให้เห็นความงาม
 • ลังกาวงศ์ในสยามและสยามวงศ์ในศรีลังกา
 • พุทธศาสตร์กับประสิทธิภาพการศึกษา
 • กระบวนการพระพุทธศาสนากับแนวคิดการผสมผสานในสังคมไทย
 • พระสงฆ์กับการสร้างสรรค์ศิลปะในสมัยพุทธกาล
 • เหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิต
 • พุทธศิลป์กับการนำไปประดับตกแต่งโรงแรม:ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
 • ชีวิต ความเจ็บป่วย และความตายในคริสต์ศาสนา
 • วิกฤตการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาไทย
 • การควบคุมฝูงชนตามแนวทางพระพุทธศาสนา
 • การวิจัยทางการศึกษาเชิงพุทธ
 • การศึกษาเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมด้านความสันโดษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การเปลี่ยนแปลงความหมายของคำบาลีสันสกฤตในภาษาไทย
 • การศึกษาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษา