หนังสือทั่วไป
(34), 241 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
398 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
32, 532 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำว่าด้วยสังคมและการเมืองไทย
 • 2475 การฏิวัติสยาม
 • การเมืองไทยหลัง 24 มิถุนายน 2475 : ประนีประนอมหรือขัดแย้ง
 • ลัทธิชาตินิยม-ลัทธิทหาร : รัฐบบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม 2481-2487
 • การเมืองและเศรษฐกิจไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
 • ขบวนการเสรีไทยและการเมืองไทย สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
หนังสือทั่วไป
212 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(31), 273 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
290 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ภาค 1 พระมหากษัตริย์และบุคคลสำคัญ
 • ภาค 2 เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
หนังสือทั่วไป
304 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
304 หน้า