นวนิยาย
289 หน้า

ชี้ค 2545

นวนิยาย
539หน้า
    รางวัลดีเด่น ประเภทนวนิยาย จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2533
Note: รางวัลดีเด่น ประเภทนวนิยาย จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2533
นวนิยาย
1008 หน้า