หนังสือทั่วไป
674 หน้า
หนังสือทั่วไป
119 หน้า
หนังสือทั่วไป
368 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
460 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
736 หน้า : ภาพประกอบ , แผนภูมิ ; 26 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทนำ
  • บทที่ 1 ความสามารถทางด้านความมีเหตุผล-สรุปเหตุผล
  • บทที่ 2 วิธีทำข้อสอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทั่วไปทางด้านคณิตศาสตร์
  • บทที่ 3 หลักในการคิดหาเหตุผล สรุปเหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์ (Logic) และสรุปความจากสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
  • บทที่ 4 วิธีทำข้อสอบเกี่ยวกับความสามารถทั่วไปทางด้
หนังสือทั่วไป
102 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
84 หน้า
หนังสือทั่วไป
326 หน้า
หนังสือทั่วไป
320 หน้า
หนังสือทั่วไป
304 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
304 หน้า
หนังสือทั่วไป
198 หน้า ; 21 ซม. (ปกแข็ง)