หนังสือทั่วไป
72 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
503 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการศึกษา
 • บทที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา ส่วนที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา
 • ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์การทางการศึกษา
 • ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา
 • ส่วนที่ 4 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่เก่ยวกับการศึกษา
 • บทที่ 3 การฟ้องคดีต่อศาลปกครองในข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการศึกษา ส่วนที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง
 • ส่วนที่ 2ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อนไขในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
 • ส่วนที่ 3 แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในคดีที่เกี่ยวกับการศึกษา
หนังสือทั่วไป
192 หน้า
หนังสือทั่วไป
162 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
206 หน้า : ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
178 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บบที่ 1 ทักษะ 8C ของเด็ก 4.0 กับ ทักษะ 7C ของครู 4.0
 • บทที่ 2 การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังเสริมสร้างทักษะการคิด
 • บทที่ 3 การออกแบบการเรียนการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
 • บทที่ 4 การพัฒนาครูด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
หนังสือทั่วไป
351 หน้า
หนังสือทั่วไป
368 หน้า
หนังสือทั่วไป
392 หน้า
  แนวความคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง และความเป็นมาของกฎหมายว่า ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง -- ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจทำการ พิจารณาทางปกครอง -- คู่กรณีในการทำคำสั่ง ทางปกครอง -- การพิจารณาออก คำสั่งทางปกครอง -- ผลของคำ
แนวความคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง และความเป็นมาของกฎหมายว่า ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง -- ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจทำการ พิจารณาทางปกครอง -- คู่กรณีในการทำคำสั่ง ทางปกครอง -- การพิจารณาออก คำสั่งทางปกครอง -- ผลของคำ
หนังสือทั่วไป
432 หน้า

ทักษะ 5C... 2551

หนังสือทั่วไป
235 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
336 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนภูมิ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ทักษะการสร้างหลักสูตร
 • ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
 • ทักษะการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
 • ทักษะการประเมินการเรียนรู้
 • ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
 • ทักษะการจัดการชั้นเรียน
 • ทักษะการพัฒนาลักษณะนิสัย