หนังสือทั่วไป
162 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
206 หน้า : ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
178 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บบที่ 1 ทักษะ 8C ของเด็ก 4.0 กับ ทักษะ 7C ของครู 4.0
 • บทที่ 2 การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังเสริมสร้างทักษะการคิด
 • บทที่ 3 การออกแบบการเรียนการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
 • บทที่ 4 การพัฒนาครูด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ทักษะ 5C... 2551

หนังสือทั่วไป
235 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
336 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนภูมิ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ทักษะการสร้างหลักสูตร
 • ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
 • ทักษะการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
 • ทักษะการประเมินการเรียนรู้
 • ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
 • ทักษะการจัดการชั้นเรียน
 • ทักษะการพัฒนาลักษณะนิสัย
หนังสือทั่วไป
142 หน้า ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
172 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
287 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
336 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
318 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
121 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.