หนังสือทั่วไป
162 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
178 หน้า ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บบที่ 1 ทักษะ 8C ของเด็ก 4.0 กับ ทักษะ 7C ของครู 4.0
  • บทที่ 2 การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังเสริมสร้างทักษะการคิด
  • บทที่ 3 การออกแบบการเรียนการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
  • บทที่ 4 การพัฒนาครูด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ