หนังสือทั่วไป
336 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนภูมิ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ทักษะการสร้างหลักสูตร
  • ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
  • ทักษะการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
  • ทักษะการประเมินการเรียนรู้
  • ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
  • ทักษะการจัดการชั้นเรียน
  • ทักษะการพัฒนาลักษณะนิสัย