หนังสือทั่วไป
88 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
243 หน้า
หนังสือทั่วไป
243 หน้า
หนังสือทั่วไป
181 หน้า
หนังสือทั่วไป
157 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
297 หน้า
หนังสือทั่วไป
297 หน้า
หนังสือทั่วไป
143 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
156 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    ทฤษฎีการพัฒนาสังคม : ความคิดตะวันตก ; ความคิดตะวันออก -- ปฏิบัติการพัฒนาสังคม : จะพัฒนาอะไร ; แนวทางพัฒนาสังคมจากทฤษฎี ; การพัฒนา "คน" -- กลยุทธ์การพัฒนาสังคม -- หลักการพัฒนาชุมชนแบบจัดการ
ทฤษฎีการพัฒนาสังคม : ความคิดตะวันตก ; ความคิดตะวันออก -- ปฏิบัติการพัฒนาสังคม : จะพัฒนาอะไร ; แนวทางพัฒนาสังคมจากทฤษฎี ; การพัฒนา "คน" -- กลยุทธ์การพัฒนาสังคม -- หลักการพัฒนาชุมชนแบบจัดการ
หนังสือทั่วไป
320 หน้า
หนังสือทั่วไป
146 หน้า ; 21 ซม.